Asumiseen liittyvää hyödyllistä tietoa

Asiakaspalvelu 
+358 10 470 4380                                                               
info@comodo.fi                                                                  


Toimiston osoite
Mechelininkatu 44
00250 Helsinki
(katutaso)


Asumisen aloitus ja päättyminen
Asuminen alkaa klo 16.00 alkaen sopimuksen alkamispäivänä, ellei toisin ole sovittu ja päättyy sopimusmuodon mukaan:

Määräaikainen sopimus: asuminen päättyy automaattisesti sopimuksen päättymispäivänä klo 11.00 mennessä.

Joustava määräaikainen sopimus: Asuminen päättyy aikaisintaan minimiviipymän kuluttua ja viimeistään sopimusajan päätyttyä. Asumisen voi päättää aikaisemmin asukkaan/maksajan päättymisilmoituspäivästä sovitun irtisanomisajan kuluttua (7 / 14 / 30 vrk). Sopimuksen voi päättää kirjallisesti lähettämällä meille viestin www.comodo.fi -sivuston yhteydenottolomakkeen kautta (aihe: asunnon irtisanominen), sähköpostitse tai puhelimitse Comodo Asunnot asiakaspalveluun.

Toistaiseksi voimassa oleva sopimus: Asumisen voi päättää aikaisintaan minimiviipymän päättyessä asukkaan/maksajan sovitun irtisanomisajan kuluttua (7 / 14 / 30 vrk). Sopimuksen voi päättää kirjallisesti lähettämällä meille viestin www.comodo.fi -sivuston yhteydenottolomakkeen kautta (aihe: asunnon irtisanominen), sähköpostitse tai puhelimitse Comodo Asunnot asiakaspalveluun.

Avaimet Helsinki
Nouto asumisen alkaessa
Avaimet luovutetaan Comodo Asunnot Oy:n toimistolta klo 14-16 välisenä aikana, jollei toisin ole sovittu. Avaimet luovutetaan aina Asiakkaalle tai sovitusti Asukkaalle, henkilöllisyyden todistaminen vaaditaan.

Luovutus asumisen päättyessä
Avaimet luovutetaan sovitusti klo 11.00 mennessä lähtöpäivänä.

Avaimet Tampere
Nouto asumisen alkaessa
Avainten luovutuksesta sovitaan aina asukkaan kanssa henkilökohtaisesti varauksen teon yhteydessä. Avaimet luovutetaan aina Asiakkaalle tai sovitusti Asukkaalle, henkilöllisyyden todistaminen vaaditaan.

Luovutus asumisen päättyessä
Avaimet luovutetaan sovitusti klo 11.00 mennessä lähtöpäivänä.

Asunnon varustelu
Palvelun hintaan kuuluu kalustettu asunto, sähkö, vesi, internetyhteys ja liinavaatteet sekä pyyhkeet kertapalveluna.  

Internetyhteys on langaton. Varmistakaa, että laite on kytketty päälle ennen yhteyden muodostamista. Yhteyden nimi ja salasana löytyvät modeemin/reitittimen päältä. Huomaattehan, ettei yhteyden salasanoja tule vaihtaa.

Asumisen aikana
Tervetuloa asumaan kodikkaasti kalustettuun väliaikaiseen kotiisi! Asunnot sijaitsevat normaaleissa asuinkiinteistöissä, joten huoneiston taloyhtiön sääntöjä sekä Comodo Asuntojen oheita sekä yleisiä ehtoja tulee noudattaa, jotta kaikkien asuminen sujuu mahdollisimman mukavasti.

Tupakointi
Asunnossa tupakointi on kielletty!
Tupakointi on sallittu ainoastaan asunnon ulkopuolella, siihen osoitetulla paikalla. Asunnossa tupakointi kiellosta huolimatta katsotaan sopimusrikkomukseksi (sanktioineen) ja on riittävä peruste purkaa palvelusopimus välittömin seurauksin.

Hiljaisuus
Talon hiljaisuus on kello 22:00-07:00.

Lemmikkieläimet
Lemmikkieläinten tuonti on sallittua osaan asunnoista erillistä lisämaksua vastaan.

Lupa lemmikkieläimen tuontiin on aina kysyttävä etukäteen Comodo Asunnoilta, varauksenteon yhteydessä. Lemmikit eivät saa aiheuttaa tuhoa asunnolle, sen irtaimistolle eivätkä saa aiheuttaa haittaa muille kiinteistössä asuville. Asukas on aina vastuussa lemmikkieläimistään, niiden teoista ja käytöksestä.

Comodo Asunnot ei vastaa edellisen asukkaan luvattomasta tupakoinnista tai luvatta tuotujen lemmikkien aiheuttaneista allergiareaktioista tms. ongelmista asiakkaille.

Ennen poismuuttoa
Lähtöpäivänä asunto tulee luovuttaa klo 11:00 mennessä, ellei toisin ole sovittu. Avaimet voi jättää asunnon ruokapöydälle pois lähtiessä, jollei toisin ole sovittu. Huolehdittehan että asunto on asiallisessa kunnossa, huonekalut ja tavarat on palautettu omille paikoilleen, roskat on viety roskikseen ja käytetyt astiat on tiskattuina ja omilla paikoillaan. Virrat tulee jättää päälle jääkaappiin ja pakastimeen. Ikkunat ja ovet tulee sulkea huolellisesti asunnosta poistuessa.

Asukkaan on hoidettava kohdetta ja siihen kuuluvaa irtaimistoa ja varustusta huolellisesti, sekä käytettävä asuntoa, irtaimistoa ja varustusta vain niille tarkoitettuun tavanomaiseen käyttöön. Asukkaalla on velvollisuus huolehtia, että

- asunto ja yhteiset tilat säilyvät viihtyisinä
- jätteet viedään ajallaan jäteastiaan
- valot ja sähkölaitteet sammutetaan sekä vesihanat ja –liitännät suljetaan asunnosta poistuttaessa ja asukkaan nukkuessa
- ovet lukitaan ja ikkunat suljetaan aina asunnosta poistuttaessa
- avaimet ja mahdolliset ovikoodit eivät joudu ulkopuolisten haltuun tai mene hukkaan
- Asunnossa ei tehdä muutostöitä

  1. Kaikenlainen häiriön aiheuttaminen asunnossa on kielletty, eikä asukas saa häiritä käyttäytymisellään asunnon läheisyydessä asuvia. Asumisen aikana on noudatettava taloyhtiön järjestyssääntöjä sekä viranomaisten julkaisemia ja antamia ohjeita ja määräyksiä.
  2. Asunnossa ja taloyhtiön tiloissa ei saa tupakoida, käyttää päihteitä tai harjoittaa rikollista toimintaa.
  3. Kopioiden teettäminen avaimista on kielletty.
  4. Kotieläimiä ei saa tuoda asuntoon ilman Comodo Asuntojen suostumusta.

Asiakkaan henkilökohtaiset tavarat
Comodo Asunnot ei vastaa Asukkaan huoneistoon tai yleisiin tiloihin jätetyistä tavaroista.

Comodo Asuntojen oikeus päästä asuntoon
Asunnon kunnon ja hoidon valvomista varten on asukkaan viivytyksittä päästettävä Comodo Asuntojen edustaja vierailemaan kohteessa. Tarvittaessa Comodo Asuntojen edustajalla on oikeus tarkistaa asunto sekä päästä kohteeseen markkinointitarkoitusta varten ilman asukkaan suostumusta. Jos Asiakas on tilannut Comodo Asunnoilta palveluja, jotka edellyttävät käyntiä asunnossa, käyttää Comodo Asunnot yleisavainta päästäkseen asuntoon, ellei toisin ole sovittu.

Asiakaspalveluun liittyvät tiedonannot
Comodo Asunnot voi palvelusopimuksen voimassaoloaikana lähettää Asiakkaalle ja Asukkaalle sähköpostitse ja SMS-viestein asiakaspalveluun liittyviä ilmoituksia, joissa muistutetaan muun muassa sopimuksenmukaisista määrä-ajoista.

YLEISET EHDOT

Näitä ehtoja sovelletaan Comodo Asunnot Oy:n ja Asiakkaan välillä, kun Asiakas varaa Comodo Asunnoilta asumisen ja kun Comodo Asunnot suorittaa näitä palveluja Asiakkaalle. Osapuolten väliseen suhteeseen sovelletaan ensisijaisesti Palvelusopimusta ja yleisiä ehtoja. Yleisissä ehdoissa täsmennetään osapuolten välisiä velvoitteita.

Sopimuspuolina ovat Asiakas ja Comodo Asunnot Oy. Asukas on Asiakas, Asiakkaan intressipiiriin kuuluva taikka Asiakkaan muuten yksilöimä luonnollinen henkilö.

Riippumatta siitä, kuka asukas on, vastaa Asiakas kaikkien sopimuksen synnyttämien velvoitteiden noudattamisesta ja täyttämisestä. Asiakas on velvollinen huolehtimaan, että Asukas on tietoinen kaikista Asunnon käyttöä koskevista ehdoista, säännöksistä ja velvoitteista.

Viime kädessä kaikista sopimuksen synnyttämistä velvoitteista vastaa Palvelusopimuksen allekirjoittanut henkilö. Asiakas on velvollinen ennen sopimuksen alkamista sekä aina asukkaan tai asukkaiden vaihtuessa välittömästi ilmoittamaan kaikkien asukkaiden olennaiset yhteys- ja tunnistetiedot (esim. henkilötunnukset ja puhelinnumerot) kirjallisesti.

1.Peruutusehdot

1.1 Comodo Asuntojen peruutusoikeus
Jos Comodo Asunnot ei voi toimittaa Asiakkaalle asuntoa ylivoimaisen esteen vuoksi, voi Comodo Asunnot yksipuolisesti peruuttaa tehdyn varauksen. Peruutuksesta on ilmoitettava asiakkaalle niin pian kuin mahdollista ja palautettava viivytyksittä kaikki Asiakkaalta perityt maksut. Peruutus on sitova, kun siitä on ilmoitettu Asiakkaalle puhelimitse tai kirjallisesti (kirje tai sähköposti).

Comodo Asunnoilla on oikeus purkaa palvelusopimus, jos Asiakas tai Asukas on vakavasti tai toistuvasti rikkonut tätä sopimusta. Sopimus päättyy välittämästi purkamisilmoituksesta ja myöhemmin, jos Comodo Asunnon on ilmoittanut myöhemmän ajankohdan. Maksuvelvollisuus ja mahdollinen korvausvelvollisuus säilyy Asiakkaalla.

Comodo Asunnoilla on oikeus purkaa sopimus välittömästi mm. seuraavissa tapauksissa:

- Asiakas tai kolmas taho, joka on sitoutunut maksamaan asumisesta aiheutuneet kustannukset, on asetettu konkurssiin tai on muutoin todettu kykenemättömäksi vastaamaan sopimusvelvoitteistaan tai mikäli Asiakkaan taikka kolmannen tahon taloudellinen asema on heikentynyt olennaisesti.
- Maksamatta jääneet maksut
- Asunnon luovuttaminen kolmannelle osapuolelle ilman Comodo Asuntojen lupaa.
-Taloyhtiön ja viranomaisten laatimien järjestyssääntöjen noudattamatta jättäminen  
- Asunnossa harjoitettu laiton toiminta
- Asunnon tai muiden asukkaan käytössä olevien tilojen vaurioittaminen
- Asunnon käyttäminen muuhun kuin asukkaan tavanomaiseen elämiseen tai asukkaan päästäessä asuntoon jatkuvasti henkilöitä, joita ei ole nimetty asukkaiksi.

1.2 Asiakkaan peruutus
Jos Asiakas peruuttaa sopimuksen, sopimuksen teon jälkeen ja peruuttaa sen viimeistään 14 päivää ennen palvelutuotannon sovittua alkamisajankohtaa, on Comodo Asunnoilla oikeus pidättää 10% varauksen ensimmäisen kuukauden asumismaksusta peruutusmaksuna. Jos Asiakas peruuttaa varauksensa myöhemmin kuin 14 päivää mutta viimeistään 48 tuntia ennen sovittua asumisajan alkamisajankohtaa, on Comodo Asunnoilla oikeus periä 25 % ensimmäisen asumiskuukauden hinnasta, kuitenkin vähintään 250 euroa. 

Jos Asiakas peruuttaa varauksen myöhemmin tai palveluja ei käytetä, on Comodo Asunnoilla oikeus veloittaa koko varauksen hinta Asiakkaalta. Peruutusmaksusta ei peritä arvonlisäveroa.

1.3 Asiakkaan peruutusoikeus
Asiakkaalla on mahdollisuus purkaa sopimus mikäli Comodo Asuntojen sopimusrikkomus on olennainen. Purkamisesta on tehtävä kirjallisesti ja dokumentissa sovitaan yhteisesti purkamisen käytännöistä. Asiakas voi purkaa sopimuksen, mikäli Comodo Asunnot ei ole korjannut virhettä kohtuullisessa ajassa ja virheestä on olennaista merkitystä.

2. Maksut

2.1 Vastuu palvelumaksujen maksamisesta
Kun sitova sopimus on syntynyt, on Asiakas velvollinen maksamaan palvelusopimuksessa sovitut maksut eräpäivänä palvelusopimuksen mukaisin maksuehdoin.

(Jos palvelusopimuksessa sovituista maksuista on ilmoitettu vastaamaan kolmas taho, joka ei kuitenkaan suorita maksuja, on Asiakas vastuussa maksujen maksamisesta. Viime kädessä kaikista maksuista vastaa Palvelusopimuksen allekirjoittanut henkilö.)

2.2 Hinnanmuutokset
Comodo Asunnoilla on oikeus sopimuksen syntymisen jälkeen korottaa asumisen hintaa seuraavilla perusteilla:

  1. lainsäädännölliset muutokset ja viranomaisten päätökset, jotka vaikuttavat asumisen hintaan
  2. yleinen kustannuksien muutos mikäli asuminen on kestänyt yli 10 kk

Hintamuutoksista ilmoitetaan Asiakkaalle kirjallisesti, ja uudet hinnat astuvat voimaan ilmoitusta seuraavan kalenterikuukauden ensimmäisestä päivästä lukien. Ellei muuta osoiteta, katsotaan Asiakkaan saaneen tiedon hintamuutoksesta 7 päivän kuluttua siitä, kun tiedoksianto on lähetetty Comodo Asunnoilta.

3. ASUMISEEN LIITTYVÄÄ

3.1 Asumisaika
Varattu asunto on Asukkaan käytettävissä viimeistään kello 17.00 palvelusopimuksessa sovittuna päivänä, ellei toisin ole sovittu.

Jos varauksen yhteydessä on sovittu tietystä asumisajasta, asuminen päättyy sovittuna päivänä. Muuten asuminen päättyy irtisanomisajan viimeisenä päivänä, minimiviipymä huomioiden. Asunnon kaikki avaimet tulee palauttaa asumisen päättymispäivänä viimeistään kello 11.00.

Tarkemmat asumisehdot määrittyvät palvelusääntöjen ja taloyhtiön sääntöjen mukaisesti.

3.2 Asukkaan uudelleensijoittaminen
Ellei Comodo Asunnot pysty poikkeuksellisesti tarjoamaan varattua asuntoa koko asumisen ajaksi tai jos korvaavan asunnon käyttö on välttämätöntä muusta tärkeästä syystä, on Comodo Asunnoilla oikeus siirtää Asukas vastaavaan asuntoon ilman Asiakkaalle aiheutuvia lisäkustannuksia. Comodo Asunnot ilmoittaa Asiakkaalle korvaavasta asumisesta kirjallisesti viimeistään 5 päivää ennen siirron tapahtumista.

3.3 Asukkaan tiedonantovelvollisuudet
Saapuessaan noutamaan asunnon avaimia Asukkaan on annettava oikeat ja lain edellyttämät matkustustiedot tai muutoin Comodo Asuntojen toimintaa varten tarvittavat henkilötiedot, ellei näitä tietoja ole annettu jo aikaisemmin. Asukkaan on pyydettäessä todistettava henkilöllisyytensä.

4. ASIAKKAAN JA ASUKKAAN VASTUU

4.1 Vahingon, haitan ja häiriön korvaaminen
Asiakas on velvollinen korvaamaan Comodo Asunnoille täysimääräisesti vahingon, haitan ja häiriön, jonka Asiakas itse, hänen luvallaan huoneistossa oleskeleva tai asunnossa vieraileva henkilö tahallisesti taikka laiminlyönnillään tai muulla huolimattomalla menettelyllään aiheuttaa asunnolle, sen varustukselle ja irtaimistolle, muille asukkaan käytössä oleville tiloille tai kolmansille osapuolille ja heidän omaisuudelle. Myös hävinnyt irtaimisto ja asukkaan käytössä olevien tilojen epätavanomaisesta likaantumisesta johtuvat siivous- ja puhdistuskulut tulee korvata. Asiakas on lisäksi korvausvelvollinen kotieläimen tai luvattoman tupakoinnin aiheuttamista vaurioista ja häiriöistä.

Jos vahinko, haitta tai häiriö on seurausta Asukkaan tahallisuudesta tai törkeästä tuottamuksesta taikka siitä, että Asukas on muutoin olennaisesti rikkonut asunnon käyttöön liittyviä velvollisuuksia, on Asiakas velvollinen korvaamaan Comodo Asunnoille vahingon kokonaisuudessaan.

Asiakkaan on viipymättä ilmoitettava Comodo Asunnoille asuntoa kohdanneesta vahingosta. Ilmoitus on tehtävä heti sekä taloyhtiön huoltoyhtiölle että Comodo Asunnoille, jos korjaus on vahingon laajenemisen estämiseksi suoritettava viipymättä. Asiakas, joka laiminlyö ilmoittamisvelvollisuutensa, vastaa laiminlyönnistä aiheutuneesta vahingosta.

4.2 Avainten myöhässä palauttamisesta ja katoamisesta aiheutuneet kustannukset
Jos asunnon kaikkia avaimia ei ole palautettu asumisen päättymispäivänä kello 11.00 mennessä, eikä toisin ole sovittu, on Comodo Asunnoilla oikeus periä Asiakkaalta avaimen myöhästymissakkoa 60 euroa. Jos Asiakas ei palauta avaimia asumisen päättymispäivänä kello 17.00 mennessä tai avain katoaa, sarjoittaa Comodo Asunnot lukot uudelleen ja on oikeutettu perimään tästä Asiakkaalta myöhästymissakon lisäksi sarjoituskustannukset sekä toimistomaksun 35 euroa.

4.3 Loppusiivouksesta aiheutuneet kustannukset
Jos asunnon tilat eivät ole masumisajan päättyessä vastaavassa kunnossa kuin asumisen alkaessa, eikä Asiakas ole tehnyt sopimusta loppusiivouksesta, perii Comodo Asunnot Asiakkaalta siivouksesta aiheutuneet kustannukset hinnaston mukaisella pikapartiolisällä. Myös asuntoon jätetyn irtaimiston tyhjentämisestä ja varastoimisesta peritään hinnaston mukainen maksu.

4.4 Vahinkojen ja kulujen laskuttaminen
Asiakas hyväksyy, että vahingot ja kulut laskutetaan sillä laskutustiedolla, joka Comodo Asunnoille on annettu. Tällöin astuu voimaan, mitä näiden ehtojen kohdissa 2.1, 2.2 ja 2.3 määrätään.

5. COMODO ASUNTOJEN VASTUU

5.1 Palvelun suorittaminen
Comodo Asuntojen velvollisuutena on huolehtia siitä, että varattu asunto on Asukkaan käytettävissä sopimuksessa sovittuna ajanjaksona. Comodo Asunnot toimittaa Asiakkaalle tämän tilaamat varusteet ja lisäpalvelut sovitun mukaisesti. Jos Asukas ei käytä sovittuja lisäpalveluja, ei Asiakas ole oikeutettu hinnanpalautuksiin niiltä osin. Comodo Asunnot vastaa siitä, että asunto on asumisen alkaessa sellaisessa kunnossa kuin Asiakas kohteen iän, alueen huoneistokannan, Comodo Asuntojen asuntokuvauksen ja muut paikalliset olosuhteet huomioon ottaen voi kohtuudella vaatia, jollei muusta kunnosta ole erikseen sovittu. Asunnot on luokiteltu kunnon mukaan kolmeen laatuluokkaan, mihin vaikuttaa asunnon varustus ja kunto.

Comodo Asunnot vastaa asunnon ja sen varustuksen normaalista kulumisesta, palvelun toimivuudesta ja näistä aiheutuvista kustannuksista.

5.2 Korvaavan hyödykkeen toimittaminen
Ellei Comodo Asunnot pysty poikkeuksellisesti tarjoamaan varattua asuntoa tai jos korvaavan asunnon käyttö on välttämätöntä muusta tärkeästä syystä, on Comodo Asunnoilla oikeus toimittaa Asukkaalle vastaava asunto ilman Asiakkaalle aiheutuvia lisäkustannuksia.

5.3 Virheilmoitukset ja virheen korjaus
Asunnon irtaimistoon, varustukseen ja kuntoon liittyvät huomautukset ja valitukset on tehtävä viipymättä, jo saapumispäivänä, viimeistään 3 vuorokauden kuluttua asunnon vastaanottamisesta, minkä jälkeen Comodo Asunnoilla on mahdollisuus korjata virhe. Comodo Asunnot ei ole velvollinen hyvittämään Asiakasta jälkikäteen tehdyistä huomautuksista.

5.4 Viranomaisen pyynnöt ja kiellot
Jos Comodo Asunnot ei tarjoa Asiakkaalle jo sovittua asuntoa tai purkaa Palvelusopimuksen yksipuolisesti viranomaisen nimenomaisesta kiellosta tai pyynnöstä johtuen, on Comodo Asunnot oikeutettu perimään Asiakkaalta kohtuullisen peruutusmaksun summaltaan vähintään 250 euroa kulujen peittämiseksi.